مناقصه بهره برداری از فضاهای تبلیغات محیطی فرودگاه مهرآباد

مناقصه بهره برداری از فضاهای تبلیغات محیطی فرودگاه مهرآباد
مناقصه  گزار: اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد
 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۶
شماره آگهی :
 آدرس : تهران، فرودگاه مهرآباد ، جنب ترمنیال شماره ۲، طبقه همکف

شرح آگهی

آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان
فضاهای تبلیغات محیطی واقع در ترمینال ۱ فرودگاه مهرآباد
اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد در نظر دارد در راستای ارتقاء سطح خدمات و تسهیلات سالن های ورودی و خروجی مورد نیاز مسافرین ، مستقبلین و مشایعین فرودگاه ، نسبت به واگذاری فضاهای تبلیغات محیطی به متراژ حدود ۴۵۰ متر مربع واقع در سالن های ورودی و خروجی ترمینال ۱ فرودگاه مهر آباد به مدت ۳ سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه امکان و محل ها در فرودگاه های کشور مصوب ۱۳۵۸ و آئین نامه اجرایی آن ، از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصی اقدام نماید .
بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای توان مالی ، مدیریتی و اجرایی لازم می باشند، دعوت به عمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۴٫۱۱٫۱۲ ضمن واریز مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب سیبا ۲۱۷۶۸۴۹۰۰۳۰۰۹ نزد بانک ملی ایران در وجه اداره کل فرودگاه مهرآباد، با مراجعه به دبیرخانه اداره امور اداری به آدرس : فرودگاه مهرآباد ، جنب ترمنیال شماره ۲، طبقه همکف نسبت به ارائه فیش واریزی و دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند .
محل و مهلت تکمیل و تسلیم اسناد : فرودگاه مهرآباد، جنب ترمینال ۲، ساختمان اداره کل فرودگاه مهرآباد، طبقه همکف دبیرخانه حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه ۹۴٫۱۱٫۲۴
لازم به ذکر است ارزیابی کیفی، کمی و شناسایی بهره بردار واجد شرایط با توجه به معیارهای مندرج در اسناد فراخوان معمول خواهد شد و شرکت در فراخوان هیچگونه حق و حقوقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد . ضمنا هزینه انتشار آگهی با برنده فراخوان می باشد . مشخصات محل ها و فرم های قابل واگذاری از طریق فرودگاه و سایت مربوطه به آدرس ذیل قابل ارائه خواهد بود .
اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.