مقررات هواپیمایی کشوری

با عنایت به اینکه سازمان هواپیمایی کشوری وظیفه تدوین استاندارد پرواز، نظارت بر شرکتهای هواپیمایی از نظر تایید صلاحیت و رعایت نکات و استانداردهای ایمنی و صدور گواهینامه ها و تدوین و تنظیم مقررات مربوطه، تهیه و تدوین دستورالعملهای امنیتی، حفاظتی با رعایت مقررات و استانداردهای بین المللی و داخلی مربوطه و نظارت براعمال آنها و بررسی و ارائه طرح های فرودگاهی ونظارت بر رعایت استانداردهای بین المللی مربوطه را برعهده دارد، به منظور استاندارد سازی و ساماندهی صنعت هواپیمایی در کشور اقدام به تشکیل کمیته تدوین مقررات ملی هوانوردی نموده که بخشهایی از مقررات ملی هوانوردی آماده شده به شرح ذیل آمده است. در تدوین هر بخش از مقررات ملی هوانوردی به ترتیب چهار کمیته شامل کمیته های مقدماتی، تخصصی، بازنگری و عالی تشکیل و پس از تصویب در نهایت به تایید ریاست محترم سازمان رسیده و توسط ایشان ابلاغ شده است.