مقررات بین المللی هواپیمایی

انکس ۱ : حاوی قوانین و مقررات بین المللی در زمینه آموزش و امتحان در مورد صدور گواهینامه های خلبانی،مهندسی پرواز و تعمیر و نگهداری هواپیما و گواهینامه های مربوط به تعمیر و نگهداری وسایل رادیویی و دستگاه های ناوبری و آلات دقیق هواپیما و همچنین گواهینامه های مراقبت پرواز و عملیات شرکت های هواپیمایی می باشد. (Personnel Licensing)
انکس ۲ : قواعد و مقررات بین المللی برای خلبانان و کارکنان مراقبت پرواز در زمینه بعضی از نکات که در هوا باید مورد توجه قرار گیرد،میباشد.از جمله این قواعد و مقررات حق تقدم هواپیما ها نسبت به یکدیگر در هواست (Rules Of The Air)
انکس ۳ : در مورد هواشناسی و حاوی مقررات بین المللی در زمینه هواشناسی هواپیمایی میباشد (Meteorological service For International Air Navigation)
انکس ۴ : در زمینه نحوه تهیه و انتشار نقشه های هواپیمایی میباشد (Aeronautical Charts)
انکس ۵ : واحد های اندازه گیری مورد استفاده در هواپیمایی کشوری را مشخص کرده است (Units Of Measurement To Be Used in Air and Ground Operations)
انکس ۶ : مربوط به عملیات هواپیمایی میباشد و در آن مقررات بین المللی مربوط به نحوه کار شرکت های هواپیمایی و نحوه استفاده از هواپیما از لحاظ عملیاتی درج گردیده است . (Operation Of Aircraft-Airplanes)
این انکس دارای دو بخش است :
– یک بخش مربوط به عملیات شرکت های هواپیمایی است که در مقابل دریافت وجه بهره برداری مینماید
– بخش دیگر مربوط به عملیات هواپیمایی میباشد که جنبه خصوصی دارند و مجاز به دریافت وجهی برای حمل بار و مسافر نیستند که به General Ariction معروف هستند
انکس ۷ : در این انکس مقررات بین المللی ثبت هواپیما ها درج شده و علامت ثبت تخصیص یافته به کشور های مختلف جهان و همچنین مقررات مربوط به نحوه رنگ آمیزی علایم ثبت و شناسایی مشخص شده است. (Aircraft Nationality and Registration Marks)
انکس ۸ : حاوی مقررات بین المللی ساخت و نگهداری هواپیما میباشد (Airworthiness Of Aircraft)
انکس ۹ : حاوی مقررات بین المللی در مورد تسهیلات رفت و آمد مسافرین و ترخیص بار مانند مقررات گمرکی و گذرنامه میباشد (Facilitations)
انکس ۱۰ : حاوی مقررات مربوط به ساخت و نصب و نگهداری دستگاه های ارتباطی و
ناوبری و رادار و نحوه تهیه و مخابره تلکس های هواپیمایی میباشد. (Telecommunications)
انکس ۱۱ : حاوی مقررات مراقبت پرواز (Air Traffic Services)
انکس ۱۲ : حاوی مقررات تجسس و نجات میباشد (Search and Rescue)
انکس ۱۳ : حاوی بررسی و پیشگیری سوانح (Aircraft Accident and Incident Investigation)
انکس ۱۴ : در این انکس خصوصیات فرودگاه های بین المللی از نظر حداقل طول و عرض و استقامت باند و تاکسی رو ها و سایر محموله های فرودگاهی و همچنین مقررات بین المللی احتراز از نصب موانع در فرودگاه ها و نیز حداقل احتیاجات آتش نشانی و بعضی از سایر خدمات فرودگاهی درج شده است (Aerodromes)
انکس ۱۵ : حاوی مقررات بین المللی در مورد دریافت بررسی و انتشار اطلاعات هواپیمایی از طریق صدور نوتم و تهیه کتاب (A.I.P کتاب اطلاعات هواپیمایی کشوری) می باشد. (Aeronautical Information Services)
انکس ۱۶ : حاوی مقررات بین المللی احتراز از صدای نا هنجار هواپیما ها(NOISE) و احتراز از آلوده کردن محیط زیست از طریق مواد سمی خروجی از Exhaust موتور میباشد (Environmental Protection)
انکس ۱۷ : حاوی مقررات بین المللی در زمینه امنیت هواپیمایی میباشد و هدف آن وضع مقررات درمورد هواپیما ربایی و اقدامات خرابکاری در هواپیمایی است (Security)
انکس ۱۸ : مقررات بین المللی بسته بندی،انبار کردن و حمل بی خطر کالا های خطرناک (The safe Transport of Dangerous Goods by Air