معرفی شرکت هواپیماسازی آنتونوف / antonov

an-12
an-12

an-22
an-22

an-24
an-24

an-38
an-38

an-70
an-70

an-72/74
an-72/74

an-124
an-124

an-140
an-140

an-148
an-148

an-225
an-225