لیست فرودگاه های ایران

هرچند بسیاری از فرودگاه های کشور در سال های اخیر فاقد سوددهی اقتصادی بوده اند ، اما به دلیل نقش تعیین کننده ای که صنعت حمل و نقل هوایی در بلند مدت در توسعه همه جانبه مناطق مختلف دارد ، در حال حاضر تمام شهرهای مهم کشور دارای فرودگاه بوده و یا در حال احداث آن هستند و موضوع عدم سوددهی اقتصادی فرودگاه ها ، باعث نشده است ، مردم شهرهای مختلف کشور از این امتیاز زیرساختی که یکی از نمادهای اصلی مناطق شهری در جهان امروز نیز محسوب می شود ، چشم پوشی کنند.

نقشه ای که در زیر ترسیم شده است ،تصاویر نخستین فرودگاه ایران و خاورمیانه ، نخستین فرودگاه های ایران ، فرودگاه هایی که در گذشته وجود داشته اند، فرودگاه های در دست مطالعه ، فرودگاه های داخلی ، فرودگاه های مرز هوایی و فرودگاه های بین المللی درج شده است و طبق این نقشه فرودگاه شهر مسجد سلیمان اولین فرودگاه ایران و خاورمیانه بوده است که احتمالا به دلیل پیدایش اولین چاه های نفت ایران در مسجد سلیمان ، این فرودگاه نیز در همان سال ها توسط شرکت های نفتی ساخته شده است.

همچنین براساس این نقشه استان خراسان رضوی در حال حاضر دارای دو فرودگاه فعال در شهرهای مشهد و سبزوار است که فرودگاه مشهد به عنوان یک فرودگاه بین المللی و فرودگاه سبزوار به عنوان یک فرودگاه مرز هوایی معرفی شده است.

اما به جز مشهد و سبزوار ، سه فرودگاه دیگر در شهرستان های سرخس ، تربت حیدریه(به صورت اشتراکی با کاشمر) و گناباد مراحل ساخت و مطالعه خود را می گذرانند که هریک از این شهرها در منطقه جغرافیایی خود دارای یک یا چند مورد از نقش های مرکزیت سیاسی و اداری ، اقتصادی و تجاری ، علمی و دانشگاهی ، فرهنگی و تاریخی و یا جمعیتی هستند و از همین رو پس از مشهد ، سبزوار و بجنورد مهمترین شهرهای شمال شرق ایران محسوب می شوند.

نقشه تمام فرودگاه های ایران در یک نگاه :

نقشه فرودگاه های ایران

لیست فرودگاه های بین المللی :

لیست فرودگاه های داخلی :

لیست فرودگاه های نظامی :

 • پایگاه هوایی احمدی
 • پایگاه هوایی بیشه‌کلای محمود آباد
 • پایگاه هوایی بستک
 • Darrahi Darrahi Air Base
 • Gorreh Gorreh Air Base
 •  پایگاه هوایی نوژه (سوم شکاری) همدان
 • پایگاه هوایی بدر اصفهان
 • پایگاه هوایی هسا اصفهان
 • پایگاه هوایی شهید وطن‌پور اصفهان OIFH
 • پایگاه هوایی ناجا کرج OIIM
 • پایگاه هوایی کاشان
 • نایین پایگاه هوایی نایین
 • پایگاه هوایی امیدیه (پنجم شکاری)
 • Qezel Qeshl Qezel Qeshl Air Base
 •  پایگاه هوایی شوگا
 • پایگاه هوایی دوشان‌تپه تهران
 • پایگاه هوایی وایقان