شرکت هواپیمایی زاگرس

تصویر مدل تعداد در ناوگان فعال زمین گیر میانگین سن ناوگان
 هواپیمایی زاگرس  MD-82/83  ۹ فروند  ۹فروند  ۰فروند  ۲۶٫۴ سال
 هواپیمایی زاگرس2  A320-200  ۵فروند  ۵فروند  ۰فروند  ۲۱ سال
 تعداد کل ناوگان: ۱۴ فروند  ۱۴فروند  ۰فروند  ۲۴٫۹ سال