شرکت هواپیمایی آتا

تصویر مدل تعداد در ناوگان فعال زمین گیر میانگین سن ناوگان
 ۲۶۸۲۷۳۳  MD-83  ۶ فروند  ۶فروند  ۰فروند  ۲۱٫۵ سال
 ۲۶۳۴۱۰۱  A320-200  ۳فروند  ۳فروند  ۰فروند  ۲۲٫۶ سال
 تعداد کل ناوگان: ۹ فروند  ۹فروند  ۰فروند ۲۸ سال